ANBI

ANBI, College van Kerkrentmeesters

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Maasland

RSIN/Fiscaal nummer: 8239.80.017

Website adres: www.kerkentemaasland.nl 

E-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Adres:  Kerkplein 12

Postcode:  3155 AM 

Plaats:  Maasland

Postadres: Kerkplein 12 

Postcode:  3155 AM

Plaats: Maasland 

 

Baten en Lasten

FRIS biedt de mogelijkheid om het financiële verslag in het vastgestelde ANBI-formaat te publiceren op de ANBI-pagina’s van gemeenten en diaconieën. Hierbij worden de benodigde gegevens direct uit FRIS gehaald. Gegevens zijn in FRIS beschikbaar voor de ANBI-publicatie zodra een jaarrekening ingediend is.

Onderstaande gegegevens worden direct uit de FRIS database gelezen en zijn actueel.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, verenigingsgebouwen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.