Missie & visie

GEDRAGSCODE

PROTESTANTSE GEMEENTE MAASLAND

Het document met de gedragscode voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Maasland in pdf format kunt u vinden door op de onderstaande link te klikken.
Gedragscode voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Maasland


 

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Maasland.
Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten. Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code is een hulpmiddel om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. De kerkenraad heeft hiertoe twee Interne Vertrouwens Personen aangesteld.

De kerkenraad vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden

 

De Protestantse gemeente Maasland gaat ervan uit, dat alle kerkelijke vrijwilligers onderstaande omgangsregels naleven.

1) Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente. Dit houdt in:

  •  Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  •  Ik berokken de ander geen schade.
  •  Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  •  Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  •  Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
  •  Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  •  Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.

2) Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.

3) Ik maak gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.

Deze gedragscode is vastgesteld op 19 mei 2022 door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maasland

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de Protestantse Gemeente Maasland.