Missie & visie

Kerkelijke gemeente

De Protestantse Gemeente Maasland is een actieve, betrokken en gastvrije dorpsgemeente met een open blik naar de wereld. De PGM is een pluriforme gemeente, die zich kenmerkt door verbinding te zoeken in de breedte van de kerk.

De Protestantse Gemeente Maasland is lid van de PKN. De gemeente is In 2015 ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Na alle fusieperikelen, het sluiten van een kerk, het herinrichten van de blijvende kerk, is de energie nu weer volledig gericht op de opbouw van de gemeente.


Missie

De Protestantse Gemeente te Maasland wil voor alles een Christus belijdende gemeente zijn, waar het geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest centraal staat en waar de Bijbel functioneert als Bron en norm voor geloof en leven. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht om het Woord te horen en te verkondigen. Dat geloof willen we samen belijden en beleven, vieren en delen. We willen we een open en gastvrije gemeente zijn, waar we in respect met elkaar omgaan en met de verschillen onderling. Binnen het geloof dat wij delen, geven wij elkaar de ruimte. Binnen deze veelkleurigheid deelt de gemeente met elkaar de overtuiging, dat Jezus Christus de enige weg ten leven is.

Visie

In de gemeente is het vanzelfsprekend dat oud en jong elkaar de ruimte geven. Dat uit zich in de liturgie en de veelkleurigheid van erediensten. Maar ook in de onderlinge ontmoeting waardoor oud en jong elkaar inspireren in geloof, hoop en liefde. Onze kerk, die mensen ruimte geeft, biedt ook missionaire kansen: mensen moeten ervaren dat het aantrekkelijk is om bij deze gemeenschap te behoren omdat je hier oprecht leert jezelf te mogen zijn en daardoor aan elkaar kunt groeien in Christus.

De Protestantse Gemeente wordt meer zichtbaar op het maatschappelijk vlak in Maasland en verder. Zij vervult haar roeping door om te zien naar mensen, die niet (goed) voor zichzelf kunnen zorgen of anderszins zorg en aandacht nodig hebben. Ook daarin maakt de gemeente haar gastvrijheid zichtbaar. De diakenen houden daarbij de gemeente alert op de ontwikkelingen.

Er komt een vernieuwde aanpak van het pastoraat, waarbij er een goed evenwicht tussen bezoekpastoraat en onderling pastoraat is.

Accenten

De activiteiten van de PGM richten zich op het samenbrengen en verbinden van gemeenteleden in erediensten en andere activiteiten.

Kerkdiensten

De erediensten zijn belangrijk in de uiting van kerk-zijn. Deze erediensten en de liturgie geven op zondagen en andere dagen de diversiteit van de geloofsgemeenschap vorm. Ze sluiten daarbij aan bij de hedendaagse ontwikkelingen. We lezen meestal uit de Nieuwe Bijbelvertaling of uit de Bijbel in Gewone Taal. Naast het liedboek(2013) zingen we ook uit diverse andere bundels. Avondmaal vieren we 6 keer per jaar, samen met de kinderen, staande in een kring. Enkele malen per jaar is er een zangdienst of missionaire dienst. De wekelijkse diensten worden door 250 gemeenteleden bijgewoond. Eenmaal per maand organiseren we een kerkdienst voor ouderen in seniorencomplex de Singelhof.

Voorbeelden van accenten

Voorbeelden van andere activiteiten
Gericht op vorming :De taakgroep Inspiratie en bezinning komt in haar aanbod tegemoet aan de diversiteit van  de gemeente. Daarnaast zijn er verbindende activiteiten geloofsgesprekken, wandelingen, kerkgesprekken, maaltijden etc.

Gericht op de jeugd :  Is er kinderkerk en jeugdkerk. Veel enthousiasme is er voor de kliederkerk en de eetgroepen (catechese). Ook is er een jeugdsociëteit.

Gericht op ouderen: Ouderenouderlingen en ouderenbezoekers brengen bezoekjes aan alle 80+ leden. Er is een oecumenische kerstviering voor ouderen en organiseren we een uitstapje.

Gericht op de oecumene: We hebben al jaren een goede samenwerking met de RK parochie. Dat maakt dat we 6 gezamenlijke vieringen hebben en een toenemende samenwerking in de 40-dagentijd

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de Protestantse Gemeente Maasland.