Preek van de Week – 30 april

mei 3, 2023

Preek van de Week – 30 april

Verkondiging 30 april 2023 Oude Kerk Maasland

Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus, gemeente,
In Jeruzalem klinken tijdens Chanoeka, feest van het licht, zoveel stemmen door elkaar.
Stemmen, roepen. Stemmen, die schreeuwen. Stemmen, die schelden. Stemmen, die tegen
elkaar in gaan. Stemmen die bang maken. Stemmen die intimideren. Stemmen die ruzie
maken. Stemmen die ziek maken. Stemmen die klagen. Stemmen vol twijfel. Samen vormen
al die stemmen de wereld waarin de goede Herder rondgaat. Ieder wil zijn/ haar stem laten
horen. En dan zegt een stem: Ja, nu wil ik het wel eens weten. Bent u echt de Messias? Nou
vertel op!”
Jezus geeft met een gelijkenis uitleg over zichzelf:
Wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen en de schapen horen
zijn stem. De schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar de mensen begrijpen
de betekenis van deze gelijkenis niet.
Dan zegt Jezus: ik BEN de Deur voor de schapen. De schapen luisteren niet naar dieven en
rovers, maar naar Mij opdat zij leven hebben en overvloed!
Wie is Jezus? Een vraag die ons al bijna 2000 jaar bezig houdt. Wie denk jij dat Jezus is? Deze
vraag had Johannes voor ogen toen hij dit evangelie schreef. Hij wilde zijn lezers er van
overtuigen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Johannes beschrijft de zeven
verschillende uitspraken van Jezus:
Ik ben het brood des levens (6,35) Hij geeft je alles wat je nodig hebt
Ik ben het licht der wereld (8,12) Hij verlicht je levensweg
Ik ben de deur voor de schapen (10,7) Hij verleent jou toegang tot leven
Ik ben de goede herder (10,11) Hij zorgt voor jou
Ik ben de opstanding en het leven (11,25) Hij schenkt jou leven
Ik ben de weg, de waarheid en het leven (14,6) Hij leidt jou in de juiste richting
Ik ben de ware wijnstok (15,1) Hij maakt jou productief.
Deze “Ik ben” uitspraken zijn allemaal van Jezus zelf afkomstig. Heel expliciet, dus niet: ik
ben ‘een herder’, maar ‘de herder’. Er is niemand anders op wie dergelijke uitspraak van
toepassing kan zijn. Ik BEN is de afspiegeling van de grote IK BEN die zich aan Mozes bekend
maakte – zijn identiteit.

Jezus geeft hiermee aan dat wij als mensen in alles van hem afhankelijk zijn. Wij zijn
ontstaan door Hem en leven dankzij Hem, zowel nu als in de eeuwigheid. Hiermee stelt Jezus
zich gelijk aan God. Jezus spreekt over God als Zijn Vader hoewel Jezus in geen enkel
evangelie zegt: Ik ben de Zoon van God….maar daar azen de farizeeën en wetgeleerden wel
op. Met gespitste oren willen zij Jezus betrappen op godslastering. Op de vraag: bent u nou
de Messias antwoordt Jezus: “Ik heb het al gezegd, maar u gelooft het niet, omdat u niet bij
mijn schapen hoort’. Met die dieven en rovers bedoelt Jezus de farizeeën en
schriftgeleerden. Zij versperren de weg naar het leven omdat zij de liefde van God niet
erkennen.

Er zijn schapen die wel naar zijn stem luisteren. Zij worden door hun herder gekend en zij
volgen Hem. En al doende en gaande merken ze dat Hij hen kent. Die verbondenheid waarin
zij voortgaan, de herder en de schapen leven tot in eeuwigheid; het geloof dat niemand jou
kan roven uit de hand van de Vader die Eén is met zijn Zoon want jouw naam, wie je bent,
jouw DNA staat in Gods hand geschreven.
Maar Jezus zegt niet: het zal op aarde nooit stormen. Of: er kan je niets overkomen of
gebeuren. Maar wat er ook in je leven gebeurt: Ik ben de grote “Ik BEN”, ik ben er altijd bij
en altijd met jou!
Jezus zegt, wat later Paulus zal schrijven: Niets kan je scheiden van de liefde van God (Rom.
8:38-39). Zèlfs de dood niet! De duivel kan je van het leven beroven – maar zèlfs als je sterft,
blijf je in Gods hand! Maar wie in de wereld kan dit garanderen?!
Nou – Jezus Christus dus, want Hij is door de diepste diepte heengegaan en opgestaan, ons
daarin voorgegaan.
Het is of Jezus wil zeggen: “zie je het dan nog niet met je vragen die overstemmen?
U ziet toch dat ik met wondertekenen laat zien hoe God het bedoeld heeft? Dat lammen
kunnen lopen en blinden kunnen zien. Dat waar ik stem aan geef ook gebeurt!
U ziet toch wat er gebeurt met mensen die ik ontmoet, dat ik de tranen uit hun ogen wis. Sta
er eens even bij stil dat ik dit doe in naam van God, de Vader de grote IK BEN. Ik leef vanuit
de relatie met God, onze hemelse Vader. In onze samen-eenheid kan ik je laten zien dat hij
ernaar verlangt een relatie te hebben met ieder mens. Net als een goede herder zorgt voor
zijn schapen. Psalm 23 Ik zal niet ontbreken (grondtekst Hebreeuws, lied: mij ontbreekt niets).
IK BEN de goede herder en jij zal niet ontbreken want ik zoek jou net zo lang totdat jij
je laat vinden. IK BEN en IK ZAL ER ALTIJD VOOR JE ZIJN…”

Hij is jouw hoeder, jouw beschermer. Dit wordt ook in Openbaring beschreven.
Is het u bij de lezing uit Openbaring 7 opgevallen dat de herder het lam is? Jezus is het lam
geworden.
“Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het
leven brengen.” Het lam is de hoeder, de herder.
Jezus wordt ook “lam van God” genoemd. Op Goede Vrijdag is de Herder een lam geworden.
Het lam van God dat onze schulden draagt. Op Pasen is de Heiland opgestaan uit het graf en
heeft de macht van de dood gebroken. Hij doet jou opstaan, iedere dag leven tot in het
eeuwige leven.
In de Openbaring van Johannes zien wij een tipje van de sluier opgelicht: na het gedeelte
over de 144.00 ( 12×1200 alle 12 stammen van Israël en de wereld compleet) waarin een
ontelbare menigte voor de troon van God staat. Mensen in alle talen, stammen, naties,
generaties. En in die hemelse liturgie dragen ze liturgische gewaden en liturgische
symbolen. Witte gewaden en palmtakken. Die staan symbool voor redding en overwinning.
Wij kennen het liturgisch wit: het wit van de grote kerkelijk feesten. Het wit van heil en
overwinning.

De witte gewaden worden drie keer genoemd. Hoe komen ze nou zo wit? Het is belangrijk
om dit goed te lezen: “Dit zijn degenen die uit de grote verdrukking komen en die hun kleren
gewassen hebben en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het bokje. Het gaat dus niet
om mensen die witte gewaden uitgereikt hebben gekregen toen hun strijd gestreden was. Ze
hebben ze zelf wit gewassen in het bloed van het lam. Een bijzonder beeld. Normaal is wat in
bloed gedrenkt wordt besmeurd met rood van wraak of de wonden van mensen die door
een bomaanslag zijn getroffen. Maar het lam staat voor een andere weg, van offer, overgave
en vergeving, juist om de ban van oordeel en wraak te doorbreken. Je kleren in het bloed
van het lam dompelen betekent dus al je verdriet, alle onrecht wat jou is aangedaan, je pijn
en je teleurstelling in het bloed van vergeving wassen want hij heeft jou alles al vergeven.
Je kleren in bloed dompelen betekent dus: ook die weg gaan, vergeving oefenen omwille van
God en Zijn liefde. Want Jezus heeft antwoord gegeven op de vraag wie Hij is. Eén en al
liefde voor jou. Zijn Liefde is basis voor jouw waarde. De dingen die je doet en je manier van
denken zijn vergeven. Jullie zijn zonen en dochters van de Allerhoogste. Als je valt of struikelt
weet de Vader er van en zegt: IK BEN en zal er altijd voor je zijn. Dit heeft de mensen in de
grote verdrukking kracht gegeven. Mensen die hun eigen stem tot zwijgen hebben gebracht
door te luisteren naar de stem van degene die hen zal weiden. Weiden verwijst niet alleen
naar voedsel en levensonderhoud, weiden is ook door de poorten van de hemel
binnengeleid worden, beseffen dat God goed is. Dat Hij, op z’n Hebreeuws gezegd ‘tov’ is. En
wij zullen het zien, op onverklaarbare wijze, onuitlegbaar, ondefinieerbaar hoe het lam hen
naar waterbronnen van het leven brengt en God zal elke traan uit hun ogen wissen. Het blijft
stromen en misschien mag je wel denken dat hun tranen tot dat moment hun verbinding
met de levensbron is geweest. Niemand heeft hun onderweg gezegd dat ze niet moesten
huilen, want dan zou het stromen voortijdig zijn gestopt. Pas als ze bij de bronnen zijn,
worden hun tranen tot een fontein van vreugde. Dit wil God voor iedereen. Want God kan
niet anders dan vergevend, barmhartig en liefde zijn. En in de hemel is het feest zoals op
aarde nog nooit is geweest.
Jubilate! Prijst zijn naam want Hij is de grote IK BEN. Amen

Meer berichten

Voorwoord 26 mei 2024

Voorwoord 26 mei 2024

Samenleven Hoe leef je op een positieve manier met elkaar samen? In de tijd na Pinksteren lijkt dit in het boek...

Lees meer
Voorwoord 19 mei 2024

Voorwoord 19 mei 2024

"Ik bid voor hen" Johannes 17 “Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Hoor mij Heer want er is iemand uit mijn leven...

Lees meer
Voorwoord 12 mei 2024

Voorwoord 12 mei 2024

Macht Macht corrumpeert. Mensen die lang een bepaalde machtspositie hebben, veranderen. In meerdere landen zijn daarom...

Lees meer